Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel
Tarihe göre etiket öğelerini görüntüle:
Pazartesi, 06 Aralık 2010 15:59

Oracle Database 11g Bileşenleri Ve Mimarisi-1

Oracle Database 11g Bileşenleri Ve Mimarisi-1

Bu makalede Oracle Database 11g (Oracle 11g) veritabanı yönetimini öğrenmeye başlayacağız. Makalenin hazırlanış amacı Oracle 11g Administration I OCA sertifikası sınavının amaçlarının açıklanması ve bu sertifikanın alınması için gerekli olan konular anlatılmasıdır. Oracle Şirketi güçlü ve özellik bakımından zengin olan ayrıca performans, kullanılabilirlik, yedeklenebilirlik, uygulama- test ve kritik uygulamalar için güvenlik yeterliliğini karşılayabilecek bir sürüm olarak Oracle 11g’yi piyasaya sürdü. Oracle DBA olarak size düşen Oracle Database 11g’yi kullanım başlangıcından son dağıtıma kadar ilk yükleme,  yaratma ve konfigure edilmesini yönetmek ve bu yapıyı korumaktır. Bu görevleri uygulamak için Oracle ürünleri hakkında güçlü bir altyapıya sahip olmanız gerekmektedir ki uygulamalar için uygun araçları ve öznitelikleri seçebilesiniz. Bunlara ek olarak ilişkisel veritabanı konseptini bilmeniz dizayn, gerçekleştirim ve uygulama verilerinin saklandığı tabloların korunması için gereklidir. Bütün bunların yanı sıra Oracle mimarisini doğru anlamak araçları doğru bir şekilde yönetmek ve izlemek için çok büyük bir öneme sahiptir. Bu bölüme Oracle Veritabanının temellerini anlatarak başlayacağım.Genel bir bakış olarak bellek yapılarının, veritabanını yöneten proseslerin nasıl bir süreçte oluşturulduğunu ve verinin nasıl veritabanına kaydedildiğini öğreneceksiniz. Aynı zamanda araçların Oracle Database 11g’yi yönetmek için nasıl kullanılacağını ve Oracle 11g yazılımının nasıl yükleneceği de anlatılacaktır.

Oracle Veritabanı Temelleri

Veritabanları verileri depolamak için kullanılır. Verinin içeriğinde ilişkili mantıksal birimlerin bilgisi bulunmaktadır. Veritabanı yönetim sisteminin (VTYS) görevi verilerin depolanma şekilleri, modifikasyonları ve geri kazanımı işlemlerini sağlamaktır. Önceden kullanılan bazı veritabanları düz dosyaların veya hiyerarşik dosyaların uygulama verilerine saklanması için kullanılmıştır. Diğerleri ise verilerin set edilmesi sırasında depolanması ve konumunu bağlantı ağları kullanarak sağlamıştır. Eski VTYS mimarileri verinin fiziksel yapısıyla mantıksal yapısını birlikte kullanmıştır. Bu kullanım verinin yeri değiştirildiğinde uygulamanın veriyi güncellenmiş gibi algılamasına sebep olurdu. İlişkisel veri tabanı beraberinde veritabanı mimarisinde devrim niteliğinde değişikler getirmiştir. İlişkisel VTYS bizleri bağımsız veri kavramıyla tanıştırdı böylelikle verinin fiziksel modeli ile mantıksal modelinin ayrı kullanılabileceği ortaya gösterilmiştir. Oracle bir ilişkisel VTYS’dir.

Oracle’ın bütün veritabanı sürümleri ilişkisel VTYS modelini veritabanına veri depolamak için kullanmıştır. Bu ilişkisel modeller Dr. Edgar Codd 1970’de yayınlanan“A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks” adlı kitabından esinlenilerek geliştirilmiştir. Dr. Codd’un modellini ilk benimseyen şirket olarak IBM bugün bütün ilişkisel veritabanında kullanılan bilgisayar dilinin –SQL- geliştirilmesine yardımcı olmuştur.  SQL dilinin en önemli özelliği ilişkisel veritabanıyla kompleks bilgisayar programları yazmadan kolayca erişebilmeniz ve verinin fiziksel olarak belleğin neresinde olduğuna bakmaksızın kolayca etkileşim kurabilmenizdir.İlişkisel Veritabanı

İlişkisel veritabanı yönetim sistemi(İVTYS) kavramını oluşturan şey verinin ilişkisel nesne dizilerinde var olmasıdır. Verinin veritabanında saklanmasında kullanılan en temel şey tablodur.  İlişkiler, verinin tablonun hangi satır ve sütununda bulunduğu göz önüne alınılarak uygulanırlar. Şekil kurulan ilişkiyi göstermektedir.

Küçük olan şekilde görülen DEPT tablosu şirketin departman bilgilerini saklamaktadır. Her departmanın bir departman ID’si bulunmaktadır. Bu ID ile birlikte departmanın adı ve konumu da tabloda saklanmaktadır. EMP tablosu şirket çalışanlarının bilgilerini tutmaktadır. Her çalışan(employee) ayırıcı bir çalışan ID ye sahiptir. Bu tabloda hire date, salary, manager gibi çalışan bilgileri tutulmaktadır. İki tabloda da ortak olarak bulunan DEPTNO sütunu iki tablo arasında ilişkiyi sağlamaktadır. Bir departmanda çok sayıda çalışan bulunabilir ama bir çalışan sadece belirli bir departmanda çalışabilir.  Kullanıcı bu verilerden birine ulaşmak için satırların nasıl ve nereye saklandığı bilgisine ihtiyacı yoktur, her satırın ayırt edici bir özelliği olmak zorundadır. Örneğimizde departmanlar departman numaraları ile birbirlerinden ayırt edilebilir aynı şekilde çalışanlar birbirinden employee ID ile ayırt edilebilir. Satırları ayırt edici olarak ayıran kolanlar primary key olarak bilinir. İlişkisel teoriye göre ilişkisel veritabanındaki her tablo bir pirimary key’e sahip olmalıdır. İlişkili tablolar birleştirilirse primary keylere göre birleştirme yapılır böylelikle yeni bir tablo oluşturulabilir.  Örneğin, DEPT tablomuzun pirimary keyi  EMP tablosunda sütun olarak bulunmaktadır  İVTYS terminolojisinde bu sütun EMP tablosunun foreign key’ini oluşturur.  Bu foreign key’in varlığı bize bu verinin başka bir tabloda da var olduğunu ve iki tablo arasında ilişkiyi sağladığını gösterir. Primary keyin var olduğu tablo ana tablo olarak, foreign keyin var olduğu tablo da çocuk tablo olarak adlandırılır. Oracle Kısıtları(Constraint) kullanarak tablolar arasında ana-çocuk ilişkisi oluşmasını sağlar.

Oracle Database 11g Nesneleri

Her İVTYS veritabanı nesnelerinin çeşitliliğini destekler. Oracle 11g tablo, view, Constraint gibi ilişkisel veritabanı için gerekli olan bütün dizi nesnelerini destekler. Bu aynı zamanda geniş bir nesne gücünü Oracle 11g’nin özellikli olarak desteklediğini gösterir. Bunlara örnek olarak paketler, sequences ve uyarlanmış viewler verilebilir. Tablo 1.1 de Oracle Database 11g de yer alan nesneler listesi yer almaktadır.

Nesne Tipi

Tanımı

Tablo

Tablo temel veri depolama nesnesidir. Tablolarda verinin depolandığı satır ve sütunlar bulunmaktadır.

View

Bir nevi özelleştirilmiş tablodur ve tablolar üzerinde yapılan bir takım işlem sonucunda oluşturulurlar. Bellekte yer kaplamazlar dinamik olarak oluşturulup kullanılırlar.

Index

Verilerin yerleştirilmesi veya istenilen verilere ulaşılması için isteğe bağlı olarak kullanılan bir yapıdır. Veri ile olan işlemlerde pek çok kolaylık sağlar.

Materialized view

Bu yapı verilerin özetlenip saklanması için kullanılır. Viewlerle benzer bir yapıdadır fakat bellekte yer kaplarlar.

Index-organized

table

Bu yapı tabloları indeksleme-organize etme için primary keyleri kullanıp veri tablosunu indeks segmentine saklar.

Küme

Küme aynı bloklarda saklanan verilerin oluşturduğu gruptur.

Constraint

Veri bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla saklanan kuraldır.

Sequence

Üretim sayısında sürekliliği sağlamak için bir mekanizma oluşturur.

Synonym

Veritabanı şema nesneleri için oluşturulan takma ad gibi kullanılan bir yapıdır.

Triggers

Trigger(Tetikleyici)  PL/SQL program birimidir ve bir olayın gerçekleşmesi sonucu çalıştırılır(örneğin veri silme sırasında çalıştırılır verinin silinmesi tetikler).

Stored function

PL/SQL programıdır ve kullanıcı tanımlı bir fonksiyonunda geri dönüş değeri ile kullanılabilir.

Stored procedure

PL/SQL programıdır ve iş sürecini tanımlar.

Package

Prosedür, fonksiyon ve başka bir programın kısıtlayıcılarından oluşan bir derlemedir.

Java

İş tanımlamak için Oracle tarafından oluşturulabilen saklı java prosedürleridir.

Database link

Database linkleri veritabanı ile paylaşılan veri arasında iletişimi sağlamak için kullanılır.

SQL’i veritabanı nesnesi oluşturmak ve uygulama verileri ile etkileşim sağlamak için kullanabilirsiniz. Önümüzdeki bölümde Oracle 11g veritabanını yönetmek için kullanılan araçları ele alacağız.

Oracle 11g ile etkileşim Kurma

Oracle 11g database ile etkileşim kurmak için kullanlılan dil SQL’dir. DBA’in bir Oracle 11g veritabanını yönetmesi için bir çok araç bulunmaktadır. En çok kullanılan araçlar aşağıda belirtilmiştir:

-SQL*Plus, komut satırı ara yüz aracıdır.

-SQL Developer, bir GUI aracıdır

-Oracle Enterprise Manager Database Control,  bir GUI aracıdır.

SQL*Plus ve SQL Developer’ı kullanarak direk olarak Oracle 11g veritabanı ile etkileşim kurabilirsiniz. Bu etkileşim SQL cümleleri ve STARTUP, SHUTDOWN gibi üst komutlar kullanılarak

oluşturulur. Enterprise Manager kullanarak ise dolaylı olarak Oracle 11g veritabanıyla etkileşim kurulabilir.


SQL*Plus

SQL*Plus Oracle DBA’in veritabanını yönetmek için kullandığı birincil araçtır ve SQL komutlarını kullanarak yönetir. SQL ifadelerini çalıştırmadan önce Oracle 11g veritabanına bağlanmanız gerekmektedir. SQL*Plus Windows komut istemi olan SQLPLUS.EXE ile çalıştırılabilir veya $ORACLE_HOME/bin/sqlplus  kullanılarak Unix/Lunix platformları için çalıştırılabilir. Şekil 1.2 SQL*Plus’a Lunix üzerinden nasıl bağlanılacağını göstermektedir.
SQL Developer

SQL Developer ücretsiz bir GUI veritabanı geliştirme aracıdır. SQL Developer ile veritabanı nesneleri oluşturulabilir ve görüntülenebilir, nesnelere değişiklik yapılabilir, SQL ifadeleri çalıştırabilir, PL/SQL programları çalıştırılabilir, oluşturulabilir,  düzenlenebilir ve hata ayıklaması yapılabilir.

SQL Developer aynı zamanda Microsoft Access ve Microsoft SQL Server veritabanlarını Oracle 11g’ye taşıma özelliğine de sahiptir. Şekil1.3de SQL Developer’ın ekran çıktısı görülebilir.


Enterprise Manager Database Control

Oracle Enterprise Manager Database Control Oracle 11g veritabanı ile birlikte gelen web tabanlı veritabanı yönetim aracıdır. Bu grafiksel araç Oracle veritabanını yönetmek için özel olarak tasarlanmıştır. Enterprise Manager Database Control bir veritabanını yönetebilirken Enterprise Manager Grid Control birden fazla veritabanı veya başka servis ve uygulamaları yönetebilir örnek olarak OAS ve Oracle dışında bir uygulamayı aynı anda yönetebilir. Şekil1.4  Enterprise Manager Control  ana sayfası ve veritabanının genel görünüşü gösterilmiştir.Bu bölümdeki bütün veritabanı yönetimi örneklerinde SQL komut satırını gerçekleştirmek için SQL*Plus kullanılabileceği gibi GUI araçı olan Enterpirise Manager (EM) Database Control kullanılarak da yapılabilir. Oracle 11g veritabanını yönetmeyi öğrenmeden önce gelin önümüzdeki bölümde Oracle 11g mimarisinin temellerinden başlayalım.

Oracle 11g Mimarisi

Her veritabanı yönetim ve geliştirme araçları kullanıcının veritabanı ile etkileşim kurması için eski kullanımlara izin verir. Bu araçları kullanmak, kullanıcı hesaplarının veritabanında oluşturulabilmesi ve veritabanı bağlantısının bu bağlantı ağı üzerinde olmasını sağlamayı gerektirir. Aynı zamanda kullanıcı gireceği veriler için yeterli depolama alanına sahip olmalı ve oluşabilecek donanımsal bir hata için yedekleme ve kurtarma mekanizmasına da oluşturulmalıdır. DBA olarak bütün bu görevleri ve aşağıda belirtilen görevler ile beraber yerine getirmelisiniz:

-          Veritabanı yazılımının çalışacağı donanım sunucusunun seçilmesi

-          Donanım sürücüsüne Oracle 11g yazılımının yüklenmesi

-          Oracle 11g veritabanının oluşturulması

-          Uygulama verilerini yönetmek için kullanılacak tabloların ve diğer nesnelerin oluşturulması ve yönetimi

-          Veritabanı kullanıcılarının oluşturulması ve yönetilmesi

-          Veritabanı için güvenilir yedekleme ve kurtarma işlemleri Kurulması

-          Veritabanı performansının izlenmesi ve ayarlanması

Bu kitabın kalanında size bu görevlerin ve diğer önemli Oracle veritabanı yönetimi görevlerinin nasıl yerine getirilebileceğini anlatmaya çalışacağım. Ama önce Oracle DBA olarak başarılı olmak için Oracle’in arka plan mimarisini ve mekanizmasını tamamıyla anlamanız gerekmektedir. Oracle’ın hafıza yapısı, arka plan işlemleri ve I/O aktivitelerinin arasındaki ilişkileri anlaşılması bu alanların nasıl yönetileceğini öğrenmek için kritik bir öneme sahiptir.

Oracle sunucu mimarisi 3 kategoride açıklanabilir:

-          Kullanıcı tanımlı işlemler

-          Mantıksal bellek yapıları, Oracle instance olarak adlandırılır

-          Fiziksel dosya yapıları, veri tabanını oluştururlar

Ayrıca tablo ve indeks gibi nesnelere yabancı değilseniz fiziksel yapının veritabanının mantıksal yapısına nasıl bağlandığı da anlaşılacaktır.

Veritabanı sık sık farklı platformlarda farklı şeyler göstermek için kullanıldığından kafa karıştırıcı bir terimdir; tek ortak nokta ise veri depolama ile ilgili bir şey olduğudur. Oysa Oracle da veritabanı terimi, verinin depolandığı fiziksel dosyaları temsil eder. Oturum(Instance) Bellek yapısının ve arka plan işlemlerinin bulunduğu kısımdır. Her veritabanı en az bir oturuma sahip olmalıdır.  Çoklu oturumların bir veritabanına erişimi mümkündür; Gerçek Uygulama Kümeleri konfigürasyonu (RAC-Real Aplication Clusters) gibi.  Bu makalede sadece tek oturumlu veritabanları ele alınacaktır çünkü RAC sertifika sınavının konusu değildir.

Şekil 1.5’de Oracle oturumunun ve veritabanının bütün bölümleri gösterilmiştir.

Şekil 1.5deki mimari ilk bakışta karışık gelebilir, bütün bu mimari bileşenler ilerleyen bölümlerde kullanıcı tanımlı işlemlerden başlanılarak ayrıntılı olarak açıklandıktan sonra oldukça basit olduğu görülecektir. Bu şekil Oracle 11g mimarisini öğrenmek için temel bilgi olduğu için oldukça önemlidir.** Anahtar veritabanı bileşenleri bellek yapıları, işlem yapıları ve depolama yapılarıdır. İşlem ve bellek yapıları beraber oturumu(instance) oluştururlar. Oturum ve veritabanı ise beraber Oracle server olarak adlandırılırlar.

Kullanıcı İşlemleri

Kullanıcı bölümünde iki tip işleme izin verilir ilki, kullanıcının oturum ile ilişki kurması ikincisi ise veritabanı ile kullanıcı işlemleri ve sunucu işlemleridir.

Kullanıcı insan kaynakları veya sipariş alma gibi bir uygulama yaptığı zaman, Oracle kullanıcın oturuma bağlanmasına destek olmak için kullanıcı işlemi başlatır. Uygulamanın teknik mimarisine dayanarak, kullanıcı işlemleri ya kullanıcının kişisel bilgisayarında veya orta katma uygulama sunucusunda oluşturulur. Kullanıcı işlemi daha sonra oturuma bağlantı oluşturur. Oracle kullanıcı işlemi ve oturum arasındaki bağlantı ile oluşturulmuş ve devam eden işlemi çağırır. Bağlantı bir kere oluşturulursa kullanıcı oturumda bir session oluşturur.

Kategori Oracle
Çarşamba, 01 Aralık 2010 17:11

SQL Optimize Nedir ?

Bu yazimda Sql performans iyilestirme için ve veritabanina ulasimi optimize etmek amaçli kullanilan SQL optimizeri ana hatlari ile ve basit birkaç örnek vererek açiklamaya çalisacagim

Herhangi bir SQL sorgusu çalistirildiginda, istenilen bilgiye nasil ulasilacagina “Optimizer” adi verilen
veri tabani optimizasyon birleseni karar vermektedir. Oracle, kullanicilarina tahminler üzerine çalisan
“Rule-Based Optimizer” ve daha çok akil yürütme yöntemi ile çalisan “Cost-Based Optimizer” olmak
üzere iki adet optimizasyon seçenegi sunmaktadir.
Rule-Based Optimizer

Veri tabanina ulasilirken, Rule-Based Optimizer (RBO) ile önceden tanimlanmis kurallar seti
kullanilarak hangi yolun izlenecegine karar verilir. Burada bahsedilen kurallar “SELECT /*+ RULE
*/. . .” seklinde kullanilmaktadir ve böylece veri tabaninda hangi indeksin kullanilacagi gibi ek
bilgiler verilmektedir. Eger bu yöntem kullanilacaksa, RDBMS‘de asagidaki tanimlamalarin yapilmasi
gerekmektedir:
• INIT.ORA ya da SPFILE dosyasinda OPTIMIZER_MODE = RULE degisikligi yapilmalidir.
• ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE = RULE komutu sistemde çalistirilmalidir.
Cost-Based Optimizer

Cost-Based Optimizer’in (CBO) Rule-Based Optimizer‘a göre daha kapsamli ve karisik bir çalisma
prensibi bulunmaktadir. Kullanilacak olan en iyi yöntemi belirlenirken, çesitli veri tabani bilgileri (tablo
boyutlari, kayit sayilari, verilerin dagilimi vs.) kullanilmaktadir.
Cost-Based Optimizer‘inin ihtiyaci olan veriyi saglamak için veri tabani objelerinin DBMS_STATS
prosedürü kullanilarak analiz edilmeleri ve istatistiklerinin toplatilmasi gerekmektedir. Eger bir tablonun
analizi yapilmamissa, Rule-Based Optimizer‘in kurallari kullanilarak yolu belirlenir. Ayni sorguda bazi
tablolar analiz edilmis ve bazilari analiz edilmemis ise, sistem öncelikli olarak Cost-Based Optimizer‘ini
kullanir. Eger bu yöntem kullanilacaksa; RDBMS‘de asagidaki tanimlamalarin yapilmasi
gerekmektedir:
• INIT.ORA/SPFILE dosyasinda OPTIMIZER_MODE = CHOOSE degisikligi yapilmalidir ve
sorgudaki tablolardan en az bir tanesinin istatistik bilgilerinin mevcut olmasi gerekmektedir.
• ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE = CHOOSE komutu sistemde çalistirilmalidir ve
sorgudaki tablolardan en az bir tanesinin istatistik bilgilerinin mevcut olmasi gerekmektedir.
• ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE = FIRST_ROWS ( veya ALL_ROWS ) komutu
sistemde çalistirilmalidir ve sorgudaki tablolardan en az bir tanesinin istatistik bilgilerinin
hesaplanmis olmasi gerekmektedir.

SQL OPTIMIZASYON ÖNERILERI
Birden fazla sorgu kullanilmasi

Önerilmez

SELECT name
FROM products
WHERE product_id = 1;

SELECT type_name
FROM product_type
WHERE product_type_id = 1;

Önerilir

SELECT p.name,
pt.type_name
FROM products p,
product_type pt
WHERE p.product_type_id = pt.product_type_id
AND p.product_id = 1;

Önerilmez

SELECT product_id,
product_type_id,
name
FROM products
UNION
SELECT product_id,
product_type_id,
name
FROM more_products;

Önerilir

SELECT product_id,
product_type_id,
name
FROM products
UNION ALL
SELECT product_id,
product_type_id,
name
FROM more_products;

* not: sql tunning adli kaynaktan yararlanilmistir.

Kategori Oracle
Perşembe, 28 Ekim 2010 23:12

Oracle Mimarisine Giriş

Selam arkadaşlar DWH a geçmeden önce oracle mimarisini hakkında öğrenmemiz gereken yazıları paylaşacağız..

Oracle veritabanı da diğer ilişkisel veritabanları gibi verilerle beslenir ve bu verilerin birbiri arasındaki senkronizasyonunu tutarak optimum şekilde depolanmasını ve istenilen amaçlara gore sorgulanmasını amaçlamaktadır. Veritabanları, bilişim projeleri ve bilgi yönetiminde en temel faktördür.  Çünkü veri, her projelerin temel yapı taşıdır ve bütün bu gelişen sistemler, veriden optimum fayda sağlamak ve bir nevi ham veriyi optimum şekilde yöneterek ideal stratejiler oluşturma amaçıyla inşa edilmektedir.

Oracle veritabanı, yapı olarak fiziksel ve mantıksal olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bu yapılar birbirinden ayrı olduğu için verilerin fiziksel olarak depolanma şekli mantıksal yapıya erişimi etkilemez.

Mantıksal Veritabanı Yapıları

Oracle veritabanındaki mantıksal yapılar tablespaceler, şemalar, segmentler, extentler, veri blokları’dır.

Şemalar ve Şema Nesneleri

Şema, nesneleri kapsayan bir yapıdır ve şema nesneleri veritabanı verilerine doğrudan karşılık gelen mantıksal yapılardır. Bir şema, direk veritabanı kullanıcısına tekabül eder ve aynı ismi taşır. Mesela A şirketi bünyesinde “proje takip sistemi” adında bir proje yapılacaksa, bu proje için örnek olarak ‘PRTAKIP’ adında bir şema oluşturulur. Bu şema (ileride anlatılacak olan) tablo,view,paket,prosedür v.s. gibi şema nesnelerinden oluşur. Proje kullanıcıları ‘PRTAKIP’  adıyla ve bu şemaya atanmış şifre ile veritabanına bağlanarak işlem yaparlar. Şema nesnelerinin detayına indiğimizde konu biraz daha netlik kazanacktır.

Tablolar : Veritabanında saklanacak olan verilerin depolandıpı temel birimdir. Tablolar, kullanıcılar tarafından erişilecek verilerin tümüne sahiptir. Veriler, tablolarda satırlar(rows)/sütünlar(columns) mantığıyla saklanır. Her sütünun adı, niteliği, türü gibi özellikleri vardır. Şöyle bir örnekle daha açık anlaşılacaktır. Okullarda bulunan öğrenci listelerini bir tablo gibi düşünürsek; ‘Öğrenci No’, ‘Adı’ ve ’Soyadı’ sütunları vardır. Bunlar tablonun sütun(column)’larıdır. Altındaki veriler ise 2567, Ercan, Yazgan şeklinde tutulan kayıtlar ise satırlar(rows)’dır.

Viewler : Bir veya daha fazlo tablodaki verilerin özelleşmiş gösterimidir. Bir nevi saklanmış sorgular olarak da tanımlayabiliriz. Viewler fiziksel olarak veri içermezler. Adı üzerinde, verinin asıl kaynağı olan tablolardan çekilen verilerin özel bir görüntüsüdür. Fakat aynı tablolar gibi üzerinde ekleme slime güncelleme gibi işlemlere olanak tanırlar. Bunu da bir örnekle açıkayacak olursak; ‘Öğrenciler’ ve ‘Alınan_Dersler’ isimli iki tablomuz olsun. Biz matematik ve Fizik derslerinde notu 70’ten yüksek olan öğrencileri  özel bir şekilde saklamak istiyoruz. Bunun için ‘Basarililar’ isminde bi view oluşturarak bu gruba ait özel işlemler için, bu verileri özel bir sorgu vasıtasıyle ilgili tablolardan çekip böyle bir view’de tutmuş oluruz.

İndexler : Aranan verinin daha hızlı bulunabilmesi ve kullanıcıya döndürülmesi için anahtar(key) değer mantığı ile çalışırlar. Mantıksal ve fiziksel olarak veriyle bir alakası yoktur. Bir indeks, diğer indeks veya tabloları etkilemeden oluşturulabilir veya yok edilebilir. Oluşturulma amacı, veriye erişim performansını artırmaktır. Oracle indeksi, mimari itibarıyle herhangi bir tablodaki veriye direkt erişim yolu sağlar. İndeksler, bir tablonun belli bir kısmını veya belli bir satırı sorgulamak istediğimizde işe yarar. Örnekle açıklayacak olursak, ‘Öğrenci’ tablosu üzerinde, adı ‘E’ ile başlayanlar şeklinde bir indeks oluşturulabilir. Bu sayede, sorgu çalıştığı zaman tablonun tüm verilerini değil sadece adı ‘E’ ile başlayanlar yanıt olarak dönecektir ve bu da büyük ölçekli projeler bazında düşündüğümüzde büyük performans sağlayacaktır. İndeksler, oluşturulduktan sonra Oracle tarafından otomatik olarak gözlemlenir ve kullanılır. Herhangi bir tablo üzerinde yapılan değişiklikler otomatik olarak ilişkili indeksler üzerine de yansıtılır

 

Kategori Oracle
Perşembe, 28 Ekim 2010 20:31

Oracle Hata Kodları


Karşımıza sıkça çıkan oracle hata kodlarını paylaşıyorum.


ORA-01000: maksimum açık imleç sayısı aşıldı
ORA-01001: geçersiz imleç
ORA-01002: okuma sıra dışı
ORA-01003: hiçbir deyimi ayrıştırılmadı
ORA-01004: kullanıcı adı öndeğeri özelliği kabul edilmedi; giriş reddedildi
ORA-01005: boş parola verildi; giriş reddedildi
ORA-01006: bağlama değişkeni mevcut değil
ORA-01007: değişken seçim listesi içinde değil
ORA-01008: değişkenlerin hepsi bağlı değil
ORA-01009: eksik zorunlu parametre
ORA-01010: geçersiz OCI işlemi
ORA-01011: v6 sunucusuyla iletişim kurarken v7 uyumluluk modu kullanılamaz
ORA-01012: oturum açılmadı
ORA-01013: kullanıcı geçerli işlemin iptalini istedi
ORA-01014: ORACLE kapanma işlemi devam ediyor
ORA-01015: logon özyinelemeli olarak çağrıldı
ORA-01016: Bu fonksiyon sadece bir okuma sonrasında çağrılabilir
ORA-01017: geçersiz kullanıcı adı/parolası; oturum açma reddedildi
ORA-01018: sütun LONG veri türüne sahip değil
ORA-01019: kullanıcı tarafında bellek ayrılamıyor
ORA-01020: bilinmeyen içerik durumu
ORA-01021: geçersiz içerik boyu belirtildi
ORA-01022: bu konfigürasyonda veritabanı işlemi desteklenmiyor
ORA-01023: imleç içeriği bulunamadı (geçersiz imleç numarası)
ORA-01024: OCI çağrısında geçersiz veri türü
ORA-01025: UPI parametresi aralık dışı
ORA-01026: bağ listesinde boyutu 4000'den büyük çoklu arabellekler
ORA-01027: veri tanımlama işlemleri için bağlantı değişkeni kullanımına izin verilmez
ORA-01028: dahili iki görev hatası
ORA-01029: dahili iki görev hatası
ORA-01030: SELECT ... INTO değişkeni mevcut değil
ORA-01031: Yetkiler Yetersiz
ORA-01032: böyle bir kullanıcı no yok
ORA-01033: ORACLE ilk değer atama veya kapama işlemi devam ediyor
ORA-01034: ORACLE kullanılabilir değil
ORA-01035: sadece RESTRICTED SESSION ayrıcalığı olan kullanıcılar ORACLE kullanabilir
ORA-01036: geçersiz değişken adı/numarası
ORA-01037: maksimum imleç belleği aşıldı
ORA-01038: veritabanı dosyası sürümü ORACLE sürümüyle yazılamaz
ORA-01039: görüntünün temelini oluşturan nesneler üzerinde ayrıcalıklar yetersiz
ORA-01040: parola içinde geçersiz karakter; oturum açma reddedildi
ORA-01041: dahili hata. ana bilgisayar tanım uzatması mevcut değil
ORA-01042: açık imleleri olan oturumun ayrılmasına izin verilmez
ORA-01043: kullanıcı tarafında bellek bozulması [], [], [], []
ORA-01044: değişkene bağlanan arabellek boyutu, maksimum değerini aşıyor
ORA-01045: kullanıcısının CREATE SESSION ayrıcalığı yok; oturum açma reddedildi
ORA-01046: içerik sahasını genişletmek için alan elde edilemiyor
ORA-01047: şema=, paket=, prosedür= içinde yukarıdaki hata oluştu
ORA-01048: Belirtilen prosedür verilen içerik içerisinde bulunamadı
ORA-01049: Dizinlenmiş RPC içinde ada böre bağlama desteklenmiyor
ORA-01050: içerik sahasını açmak için alan elde edilemiyor


ORA-01051: ertelenen rpc arabelleği formatı geçersiz
ORA-01052: gerekli LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST hedefi belirtilmedi
ORA-01053: kullanıcı depolama adresi okunamıyor
ORA-01054: kullanıcı depolama adresi yazılamıyor
ORA-01057: kullanıcı çıkışında geçersiz veya belirsiz blok.alan başvurusu
ORA-01058: dahili New Upi arayüz hatası
ORA-01059: bağlama ya da yürütmeden önce ayrıştırma beklenir
ORA-01060: dizi bağlama ya da yürütmeye izin verilmez
ORA-01061: bir V7 istemci uygulaması kullanılarak bir V8 sunucusunu başlatılamaz
ORA-01062: tanımlama arabelleği için bellek ayrılamıyor
ORA-01070: Sunucuda Oracle'ın eski bir sürümü kullanılıyor
ORA-01071: ORACLE başlatılmadan işlem gerçekleştiremez
ORA-01072: ORACLE durdurulamaz; ORACLE çalışmıyor
ORA-01073: tehlikeli bağlantı hatası: tanınmayan çağrı türü
ORA-01074: ORACLE kapatılamaz; oturum sürüyor - önce oturumdan çıkın
ORA-01075: zaten oturum açtınız
ORA-01076: bir işlem için birden fazla oturum henüz desteklenmiyor
ORA-01077: artalan işlemini başlatma başarısız
ORA-01078: sistem parametrelerini işlemede başarısızlık
ORA-01079: ORACLE veritabanı düzgün şekilde yaratılamadı, işlem durduruldu
ORA-01080: ORACLE'ı kapatmada hata
ORA-01081: zaten çalışan ORACLE başlatılamaz - önce kapatın
ORA-01082: 'row_locking = always', hareket işleme seçeneği gerektirir
ORA-01083: "" parametresinin değeri diğer örneklerinkilerle tutarlı değil
ORA-01084: OCI çağrısı içinde geçersiz bağımsız değişken
ORA-01085: ".." ertelenmiş rpc çağrısında önceki hatalar
ORA-01086: '' kayıt noktası hiç kurulmadı
ORA-01087: ORACLE başlatamaz - şu anda oturum açılmış durumda
ORA-01088: etkin işlemler varken ORACLE kapatılamaz
ORA-01089: hemen kapatma işlemi devam ediyor - işlem yapılmasına izin verilmez
ORA-01090: kapatma işlemi devam ediyor - bağlantıya izin verilmez
ORA-01091: başlama zorlaması sırasında hata
ORA-01092: ORACLE anı sonlandırıldı. Bağlantı kopmaya zorlandı
ORA-01093: ALTER DATABASE CLOSE'a sadece bağlı oturum yoksa izin verilir
ORA-01094: ALTER DATABASE CLOSE devam ediyor. Bağlantılara izin verilmez
ORA-01095: DML tümcesi sıfır satır işledi
ORA-01096: program sürümü () an () ile uyumsuz
ORA-01097: işlem içerisindeyken kapatılamaz - önce kaydedin veya geri alın
ORA-01098: Long Insert esnasında program arayüz hatası
ORA-01099: tek işlem modunda başlatıldığında, SHARED moduyla veritabanını kurulamaz
ORA-01100: veritabanı zaten kullanıma açık
ORA-01101: yaratılan veritabanı zaten başka bir an tarafından kullanıma açıldı
ORA-01102: EXCLUSIVE modda veritabanı kullanıma açılamaz
ORA-01103: kontrol dosyasındaki veritabanı adı '' '' değil
ORA-01104: kontrol dosyası sayısı () değerine eşit değil
ORA-01105: kullanıma açma diğer örneklerin kullanıma açmaları ile uyumsuz
ORA-01106: veritabanı kaldırılmadan önce kapatılmalıdır
ORA-01107: ortam kurtarımı için veritabanı kurulmalıdır
ORA-01108: dosyası yedekleme veya ortam kurtarımı içinde
ORA-01109: veritabanı açık değil
ORA-01110: veri dosyası : ''
ORA-01111: veri dosyasının adı bilinmiyor - dosyayı düzeltmek için yeniden adlandırın
ORA-01112: ortam kurtarma başlamadı
ORA-01113: '' dosyasının ortam kurtarımına ihtiyacı var
ORA-01114: dosyasına blok yazmada GÇ hatası (blok no )
ORA-01115: dosyasından blok okumada GÇ hatası (blok no )
ORA-01116: veritabanı dosyasını açmada hata
ORA-01117: geçersiz blok boyu ile '' dosyasını ekleme: ; sınır:
ORA-01118: daha fazla veritabanı dosyası eklenemiyor: sınırı aşıldı
ORA-01119: veritabanı '' dosyasını yaratmada hata
ORA-01120: çevrimiçi veritabanı dosyasını kaldırılamaz
ORA-01121: veritabanı dosyası yeniden adlandırılamaz - dosya kullanımda veya kurtarılıyor
ORA-01122: veritabanı dosyası onaylama kontrolünü geçemedi
ORA-01123: çevrimiçi yedekleme başlatılamaz; ortam kurtarma etkin değil
ORA-01124: veri dosyası kurtarılamaz - dosya kullanımda veya kurtarılıyor
ORA-01125: ortam kurtarma devre dışı bırakılamaz - dosyası çevrimiçi yedekleme kümesine sahip
ORA-01126: veritabanı bu anda kullanıma açılmalı ve başka hiçbir anda açık olmamalıdır
ORA-01127: '' veritabanı adı uzunluğu karakterlik sınırı aşıyor
ORA-01128: çevrimiçi yedekleme başlatılamaz - dosyası çevrimdışı
ORA-01129: kullanıcının varsayılan veya geçici tablo alanı mevcut değil
ORA-01130: veritabanı dosyası sürümü ORACLE sürümü ile uyumsuz
ORA-01131: DB_FILES sistem parametresi değeri , sınırını aşıyor
ORA-01132: '' veritabanı dosya adı uzunluğu karakterlik sınırı aşıyor
ORA-01133: '' günlük dosyadı ad uzunluğu karakter sınırını aşıyor
ORA-01134: diğer bir an tarafından veritabanı özel olarak kullanıma açıldı
ORA-01135: DML/sorgu için erişilen dosyası çevrimdışı
ORA-01136: dosyasının ( bloklarının) belirtilen büyüklüğü ilk bloklarından küçük
ORA-01137: veri dosyası halen çevrimdışı olma aşamasında
ORA-01138: veritabanı bu anda ya açık olmalı ya da hiç olmamalı
ORA-01139: RESETLOGS seçeneği sadece bitmemiş veritabanı kurtarmadan sonra geçerlidir
ORA-01140: çevrimiçi yedekleme sonlandırılamıyor - tüm dosyalar çevrimdışı veya salt okunur
ORA-01141: veri dosyasını yeniden adlandırmada hata - yeni '' dosyası bulunamadı
ORA-01142: çevrimiçi yedekleme bitirilemez - dosyaların hiçbiri yedekte değil
ORA-01143: ortam kurtarma devre dışı bırakılamaz - dosyasının ortam kurtarmaya ihtiyacı var
ORA-01144: Dosya büyüklüğü ( blok), maksimum olan bloğu aşıyor
ORA-01145: ortam kurtarma etkin değilse hemen çevrimdışı duruma geçmeye izin verilmez
ORA-01146: çevrimiçi yedeklemeye başlatılamaz - dosyası zaten yedekte
ORA-01147: SYSTEM tablo alanı dosyası çevrimdışı
ORA-01148: veri dosyası için dosya boyutu yenilenemedi
ORA-01149: kapatılamaz - dosyası çevrimiçi yedekleme ayarına sahip
ORA-01150: yazmalar engellenemez- dosyası çevrimiçi yedekleme ayarına sahip
ORA-01151: bloğu kurtarmak için ortamı kurtarmayı kullanın, gerekirse yedekleri geri yükleyin
ORA-01152: dosyası yeteri kadar eski bir yedekten yenilenmedi
ORA-01153: uyumlu olmayan ortam kurtarması etkin
ORA-01154: veritabanı meşgul. şimdi açma, kapama, kullanıma aça ve kaldırmaya izni verilmez
ORA-01155: veritabanı açılıyor, kapatılıyor, kullanıma açılıyor veya kullanıma kapaılıyor
ORA-01156: devam eden kurtarma, dosyalara erişim ihtiyacı duyabilir
ORA-01157: veri dosyası tanımlanamaz veya kilitlenemez - DBWR izleme dosyasına bakın
ORA-01158: veritabanı zaten kullanıma açık
ORA-01159: dosya önceki dosyalarla aynı veritabanına ait değil - yanlış veritabanı no
ORA-01160: dosyası bir değil
ORA-01161: dosya başlığı içindeki veritabanı adı verilen adına eşit değil
ORA-01162: dosya başlığı içindeki blok büyüklüğü , konfigürasyonu tanımlanmış blok boyutlarına eşit değil
ORA-01163: SIZE tümcesi (bloklar) ifade eder fakat başlığı ile uyuşmaz
ORA-01164: MAXLOGFILES değerini aşamaz
ORA-01165: MAXDATAFILES değerini aşamaz
ORA-01166: dosya numarası , () den daha büyük
ORA-01167: her iki dosya da aynı dosya/grup numarasında veya aynı dosya
ORA-01168: fiziksel blok büyüklüğü diğer üyelerin büyüklüğüne eşit değil
ORA-01169: 1 numaralı DATAFILE bulunamadı. Var olmalı
ORA-01170: dosya bulunamadı ''
ORA-01171: veri dosyası kontrol noktasını ilerletme hatası nedeniyle çevrimdışı oluyor
ORA-01172: thread'inin kurtarımı bloğunda ( dosyasının) durdu
ORA-01173: veri sözlüğü sistem tablo alanına ait eksik veri dosyası gösteriyor
ORA-01174: DB_FILES dir fakat uyumlu olabilmesi için olmalıdır
ORA-01175: veri sözlüğü, anın izin verdiğinden ( ) daha fazla dosyaya sahip
ORA-01176: veri sözlüğü kontrol dosyasının izin verdiğinden () daha fazla dosyaya sahip
ORA-01177: veri dosyası sözlükle eşleşmiyor - olasılıkla eski bir sürüm
ORA-01178: dosyası son CREATE CONTROLFILE işleminden önce yaratıldı, yeniden yaratılamaz
ORA-01179: dosyası mevcut değil
ORA-01180: veri dosyası 1 yaratılamaz
ORA-01181: bilinen son RESETLOGS öncesinde dosyası yaratıldı, yeniden yaratılamaz
ORA-01182: veritabanı dosyası yaratılamaz - dosya kullanımda veya kurtarılıyor
ORA-01183: SHARED modunda veritabanı kullanıma açılamaz
ORA-01184: günlük dosyası grubu zaten mevcut
ORA-01185: günlük dosyasının grup numarası geçersiz
ORA-01186: dosyası onaylama testlerinde başarısız oldu
ORA-01187: dosyasından okunamaz çünkü onaylama testlerini başaramadı
ORA-01188: Başlık içindeki blok büyüklüğü fiziksel blok büyüklüğü ile eşleşmiyor
ORA-01189: dosya önceki dosyalardan farklı RESETLOGS'dan
ORA-01190: kontrol dosyası veya veri dosyası son RESETLOGS'tan önce
ORA-01191: dosyası zaten çevrimdışı - normal bir çevrimdışı yapılamaz
ORA-01192: en az bir thread'e sahip olmalı
ORA-01193: dosyası kurtarmanın başlangıcında görülen dosya değil
ORA-01194: dosyasının tutarlı olabilmesi için daha fazla kurtarmaya ihtiyacı var
ORA-01195: dosyasının çevrimiçi yedeğinin tutarlılığı için daha fazla kurtarma gerekli
ORA-01196: başarısız bir ortam kurtarma oturumundan dolayı dosyası tutarsız
ORA-01197: thread'i, sadece bir günlük içeriyor
ORA-01198: RESETLOGS ise, günlük dosyası için boyut belirtmelidir
ORA-01199: dosyası çevrimiçi yedekleme modunda değil
ORA-01200: dosyasının gerçek boyutu doğru olan blokluk boyuttan küçük
ORA-01201: dosyası başlığı düzgün biçimde yazılamadı
ORA-01202: bu dosyanın yanlış sürümü - yanlış yaratma zamanı
ORA-01203: bu dosyanın yanlış sürüm - yanlış yaratma SCN'si
ORA-01204: dosya numarası , yerine - yanlış dosya
ORA-01205: veri dosyası değil - başlık içindeki tür numarası
ORA-01206: dosya bu veritabanının bir parçası değil - yanlış veritabanı no
ORA-01207: dosya kontrol dosyasından daha yeni - eski kontrol dosyası
ORA-01208: veri dosyası eski sürüm - geçerli sürüme erişmiyor
ORA-01209: veri dosyası son RESETLOGS'un öncesinden
ORA-01210: veritabanı başlığında ortam bozukluğu
ORA-01211: Oracle7 veri dosyası, Oracle8'den geçişten değil
ORA-01212: MAXLOGMEMBERS, değerini aşmamalı
ORA-01213: MAXINSTANCES, değerini aşmamalı
ORA-01214: MAXLOGHISTORY, değerini aşmamalı
ORA-01215: CREATE CONTROLFILE işleminden sonra etkinleştirilmiş thread eksik
ORA-01216: CREATE CONTROLFILE işleminden sonra thread'inin devre dışı bırakılması beklenir
ORA-01217: günlük dosyası üyesi başka bir günlük dosyası grubuna bağlı
ORA-01218: günlük dosyası üyesi aynı zamana bağlı değerden değil
ORA-01219: veritabanı kapalı: sorgulara sadece sabit tablo/görüntü üzerinde izin var
ORA-01220: veritabanı açılmadan önce dosya temeline dayalı sıralama geçersiz
ORA-01221: veri dosyası, artalan işleminin dosyasına eş değil
ORA-01222: için MAXINSTANCES, MAXLOGFILES'ın en az olmasını gerektirir, değil
ORA-01223: yeni veritabanı adı ayarlanabilmesi için RESETLOGS belirtilmelidir
ORA-01224: başlığı içindeki grup numarası GROUP ile eşleşmiyor
ORA-01225: thread numarası , MAXINSTANCES değerinden büyük
ORA-01226: günlük üyesinin dosya başlığı diğer üyelerle uyumlu değil
ORA-01227: günlüğü, diğer günlüklerle uyumsuz
ORA-01228: çekirdek veritabanının yüklenmesi için SET DATABASE seçeneği gereklidir
ORA-01229: veri dosyası günlüklerle uyumsuz
ORA-01230: sadece okuma yapılamaz - dosyası çevrimdışı
ORA-01231: okuma yazma yapılamaz - dosyası çevrimdışı
ORA-01232: çevrimiçi yedekleme başlatılamaz - dosyası salt okunur hale getiriliyor
ORA-01233: dosyası salt okunur - yedekleme kontrol dosyası kullanılarak kurtarılamaz
ORA-01234: dosyasının yedeklemesi bitemiyor - dosya kullanımda veya kurtarılıyor
ORA-01235: END BACKUP dosya için başarısız, dosya için başarılı oldu
ORA-01236: Dosya başlığı erişimi yaratma sırasında hatası oluştu.
ORA-01237: veri dosyası genişletilemiyor
ORA-01238: veri dosyası küçültülemiyor
ORA-01239: harici önbellek kullanabilmesi için veritabanı ARCHIVELOG modunda olmalıdır
ORA-01240: bir komuta eklenecek çok fazla veri dosyası var
ORA-01241: bir harici önbellek durdu
ORA-01242: veri dosyasında ortam hatası var: veritabanı NOARCHIVELOG modunda
ORA-01243: sistem tablo alanında ortam hatası
ORA-01244: kontrol dosyasına ortam kurtarma tarafından adlandırılmamış veri dosyaları eklendi
ORA-01245: RESETLOGS yapılırsa çevrimdışı dosya kaybolacak
ORA-01246: tablo alanına ait TSPITR yoluyla dosyaları kurtarma
ORA-01247: tablo alanına ait TSPITR yoluyla veritabanı kurtarma
ORA-01248: dosya , bitmemiş kurtarma sonrasında yaratıldı
ORA-01249: klon veritabanında arşivlemeye izin verilmiyor
ORA-01250: Dosya başlığı erişiminin sonlandırılması sırasında hatası oluştu.
ORA-01251: Dosya numarası için bilinmeyen Dosya Üstbilgiler Sürümü okundu
ORA-01252: yazma işlemleri engellenemiyor - dosyası kurtarma yöneticisi yedeğinde
ORA-01253: çevrimiçi yedek başlatılamıyor - dosyası kurtarma yöneticisi yedeğinde
ORA-01254: çevrimiçi yedek bitirilemiyor - dosyası kurtarma yöneticisi yedeğinde
ORA-01255: oturum kapatılamıyor - dosyası kurtarma yöneticisi yedeğinde
ORA-01256: veritabanı dosyasını kilitlemede hata
ORA-01257: veritabanı dosyası yeniden kullanılamıyor, bilinmeyen dosya boyutu
ORA-01258: geçici dosyası silinemiyor
ORA-01259: veri dosyası silinemiyor
ORA-01260: uyarı: END BACKUP başarılı oldu, ancak bazı dosyaların yedekleme modunda olmadığı tespit edildi
ORA-01261: parametresi hedef dizesi çevrilemiyor
ORA-01262: Dosya hedef dizininde stat başarısız
ORA-01263: Dosya hedef dizini için verilen ad geçersiz
ORA-01264: dosya adı yaratılamıyor
ORA-01265: silinemiyor
ORA-01266: Benzersiz dosya adı yaratılamıyor
ORA-01267: Tarih/saat alma başarısız oldu
ORA-01268: kalıcı TABLESPACE değiştirme için geçersiz TEMPFILE yan tümcesi
ORA-01269: Hedef parametresi dizesi çok uzun
ORA-01270: STANDBY_PRESERVES_NAMES doğruysa işlemine izin verilmez
ORA-01271: dosyası için yeni dosya adı yaratılamıyor
ORA-01272: REUSE işlemine yalnız dosya adı sağlandığında izin verilir.
ORA-01273: STANDBY_FILE_MANAGEMENT = AUTO için COMPATIBLE = veya daha yükseği gereklidir
ORA-01274: '' veri dosyası eklenemiyor - dosya yaratılamadı
ORA-01275: Beklemedeki dosya yönetimi otomatik ise işlemine izin verilmez.
ORA-01276: dosyası eklenemez. Dosya, bir Oracle Managed Files dosya adına sahip.
ORA-01277: '' dosyası zaten mevcut
ORA-01278: '' dosyasını yaratma hatası
ORA-01279: db_files çok büyük
ORA-01280: Tehlikeli LogMiner Hatası.
ORA-01281: Belirlenen SCN aralığı geçersiz
ORA-01282: belirlenen tarih aralığı geçersiz
ORA-01283: Belirlenen seçenekler geçersiz
ORA-01284: dosyası açılamıyor
ORA-01285: dosyasını okumada hata
ORA-01286: başlangıç aralığı gerekli
ORA-01287: dosyası, farklı bir veritabanı sürümünden
ORA-01289: tekrarlanan günlük dosyası eklenemez
ORA-01290: listelenmeyen günlük dosyası kaldırılamaz
ORA-01291: eksik günlük dosyası
ORA-01292: geçerli LogMiner oturumu için bir günlük dosyası belirlenmedi
ORA-01293: belirlenen LogMiner seçenekleri için kullanıma açık bir veritabanı gerekli
ORA-01294: sözlük dosyasındaki bilgiler işlenirken hata meydana geldi, olası hata
ORA-01295: sözlüğü ve günlük dosyaları arasında DB_ID eşleşmemesi
ORA-01296: sözlüğü ve günlük dosyaları arasında karakter kümesi eşleşmemesi
ORA-01297: sözlüğü ve günlük dosyaları arasında tekrarlama sürümü eşleşmemesi
ORA-01298: çakışan sözlük seçeneği
ORA-01299: sözlüğü farklı bir veritabanı sürümüne karşılık geliyor
ORA-01300: belirlenen LogMiner seçenekleri için yazılabilir veritabanı gerekli
ORA-01301: düz dosya oluşturma sırasında dosyaya yazılırken hata oluştu
ORA-01302: sözlük oluşturma seçenekleri eksik veya yanlış
ORA-01303: alt işlem hatası: %u. Uyarı ve izleme günlüklerini denetleyin
ORA-01304: alt işlem hatası. Uyarı ve izleme günlüklerini denetleyin
ORA-01306: dbms_logmnr.start_logmnr(), v$logmnr_contents içinden seçilmeden önce çağrılmalı
ORA-01307: şu anda etkin LogMiner oturumu yok
ORA-01308: başlangıç parametresi utl_file_dir ayarlanmadı
ORA-01309: geçersiz oturum
ORA-01310: istenen dönüş türünü lcr_mine fonksiyonu desteklemiyor
ORA-01311: Geçersiz mine_value fonksiyonu çağrısı
ORA-01312: Belirlenen tablo/sütun mevcut değil
ORA-01313: LogMiner sözlük sütun türü belirtilen türden farklı
ORA-01314: Araştırılacak sütun adı sabit değer dizesi olmalı
ORA-01315: Günlük dosyası seçim sırasında eklendi veya kaldırıldı
ORA-01316: Logminer oturumuna zaten bağlı
ORA-01317: Logminer oturumuna bağlı değil
ORA-01319: Geçersiz Logminer oturumu özelliği
ORA-01320: Geçersiz Logminer sözlüğü özelliği
ORA-01322: Böyle bir tablo yok
ORA-01323: Geçersiz statü
ORA-01324: DB_ID eşleşmemesi nedeniyle dosyası eklenemez
ORA-01325: günlük akışına eklemek için arşiv günlük modunun etkin olması gerekir
ORA-01326: günlük akışına eklemek için 9.0 veya daha yenisine uyumluluk gerekir
ORA-01327: oluşturmanın gerektirdiği şekilde sistem sözlüğünü ayrıcalıklı kilitleme başarısız
ORA-01328: bir anda sadece bir oluşturma işlemi gerçekleştirilebilir
ORA-01329: gereken oluşturma tablosunun fazlalıkları atılamıyor
ORA-01330: gereken oluşturma tablosunu yüklemede hata
ORA-01331: oluşturma çalıştırılırken genel hata oluştu
ORA-01332: dahili Logminer Sözlüğü hatası
ORA-01333: Logminer Sözlüğü yaratılamadı
ORA-01334: geçersiz veya eksik logminer sözlüğü işlemleri içeriği
ORA-01335: özellik henüz uygulanmadı
ORA-01336: belirlenen sözlük dosyası açılamıyor
ORA-01337: günlük dosyasının uyumluluk sürümü farklı
ORA-01338: LogMiner oturumuna başka bir işlem bağlı
ORA-01340: NLS hatası
ORA-01341: LogMiner belleği yetersiz
ORA-01342: Denetim noktası verileri depolanamadığı için, LogMiner oturuma devam edemez
ORA-01343: LogMiner günlük akışı sırasında bozulmayla karşılaştı
ORA-01344: LogMiner koordinatörü zaten eklenmiş durumda
ORA-01345: LogMiner koordinatör işlemi olması gerekli
ORA-01346: LogMiner, belirlenen sıfırlama günlüğü scn değeri dışında yinele işlemi işledi
ORA-01347: Tamamlayıcı günlük verileri artık bulunamıyor
ORA-01348: LogMiner test olayı
ORA-01349: LogMiner izleme olayı
ORA-01350: tablo alanı adı belirtilmeli
ORA-01351: Logminer sözlüğü için verilen tablo alanı mevcut değil
ORA-01352: Logminer diske taşması için verilen tablo alanı mevcut değil
ORA-01353: Logminer oturumundan çıkılıyor
ORA-01354: Bu komutu çalıştırmak için ek günlük verileri eklenmelidir
ORA-01355: logminer tablo alanı değişikliği devam ediyor
ORA-01356: etkin logminer oturumları bulundu
ORA-01360: geçersiz belirteç
ORA-01361: Genel ad uyuşmazlığı
ORA-01370: Belirtilen yeniden başlatma SCN'si çok eski
ORA-01371: Tam LogMiner sözlüğü bulunamadı
ORA-01372: Belirlenen LogMiner işlemi için yetersiz işlem sayısı
ORA-01373: kalıcı LogMiner oturumunu geçici belleğe almak için bellek yetersiz
ORA-01374: 1'den büyük _log_parallelism_max değeri bu sürümde desteklenmez
ORA-01375: Hatalı günlük dosyası kurtarıldı
ORA-01376: LogMiner test olayı
ORA-01399: LogMiner genel olay
ORA-01400: () içine NULL eklenemez
ORA-01401: eklenen değer sütun için çok büyük
ORA-01402: görüntü WITH CHECK OPTION where yan tümcesi ihlali
ORA-01403: hiç veri bulunmadı
ORA-01404: ALTER COLUMN bir dizini çok büyük yapacak
ORA-01405: getirilen sütun değeri NULL
ORA-01406: okunan sütun değeri kesilmiş
ORA-01407: (), NULL olarak güncellenemez
ORA-01408: böyle bir sütun listesinin zaten dizini oluşturuldu
ORA-01409: NOSORT seçeneği kullanılamaz; satırlar artan sırada değil
ORA-01410: geçersiz ROWID
ORA-01411: gösterge içerisinde sütunun uzunluğunu saklanamaz
ORA-01412: bu veri türü için sıfır uzunluğa izin verilmez
ORA-01413: paketli ondalık sayı arabelleğinde geçersiz değer
ORA-01414: diziyi bağlamayı çalışırken geçersiz dizi uzunluğu
ORA-01415: çok fazla sayıda farklı küme fonksiyonu
ORA-01416: iki tablo birbirlerine dış birleştirilmiş olamaz
ORA-01417: bir tablo en fazla bir tabloylaa dış birleştirilebilir
ORA-01418: belirtilen dizin mevcut değil
ORA-01419: datdts: geçersiz format kodu
ORA-01420: datstd: geçersiz format kodu
ORA-01421: datrnd/dattrn: geçersiz kesinlik belirteci
ORA-01422: tam okuma istenilenden daha fazla sayıda satır döndürür
ORA-01423: kesin okuma içinde fazla satırları kontrol ederken hata ile karşılaşıldı
ORA-01424: çıkış karakterini eksik veya geçersiz karakter takip ediyor
ORA-01425: çıktı karakteri, 1 uzunluğunda bir karakter dizesi olmalıdır
ORA-01426: sayısal taşma
ORA-01427: tek satırlık alt sorgu birden fazla satır döndürüyor
ORA-01428: bağımsız değişken '' aralık dışı
ORA-01429: Dizin-Düzenli Tablo: taşan satır parçalarını saklayacak veri segmenti yok
ORA-01430: eklenen sütun zaten tabloda mevcut
ORA-01431: GRAND komutunda dahili tutarsızlık
ORA-01432: bırakılmak istenen genel eşanlam mevcut değil
ORA-01433: yaratılmak istenen eşanlam zaten tanımlandı
ORA-01434: bırakılmak istenen özel eşanlam mevcut değil
ORA-01435: kullanıcı mevcut değil
ORA-01436: kullanıcı verisinde CONNECT BY döngüsü
ORA-01437: CONNECT BY ile birleştirme yapılamaz
ORA-01438: değer, bu sütun için belirlenmiş izin verilen duyarlılıktan daha fazla
ORA-01439: veri türünü değiştirmek için değişecek sütunun boş olması gerekir
ORA-01440: kesinliği veya ölçeği küçültmek için değişecek sütunun boş olması gerkir
ORA-01441: bir değer çok büyük olduğundan sütun uzunluğu azaltılamıyor
ORA-01442: NOT NULL yapılmak istenen sütun zaten NOT NULL
ORA-01443: dahili tutarsızlık; sonuç görüntü sütununda geçersiz veri türü
ORA-01444: dahili tutarsızlık; dahili veri türü geçersiz harici türle eşleşiyor
ORA-01445: anahtar korumalı tablo olmadan ROWID, örnek veya birleşim görünümü seçilemez
ORA-01446: DISTINCT, GROUP BY vs. olduğunda ROWID, örnek veya görünüm seçilemez
ORA-01447: kümelenmiş sütunlar üzerinde ALTER TABLE işlem yapmaz
ORA-01448: arzu edilen tip değişikliği yapılmadan önce dizin bırakılmalıdır
ORA-01449: sütun NULL değerler içeriyor; NOT NULL olarak değiştirilemez
ORA-01450: maksimum anahtar uzunluğu () aşıldı
ORA-01451: NULL hale getirilmek istenen sütun zaten NULL
ORA-01452: CREATE UNIQUE INDEX yapılamaz; tekrarlanan anahtarlar bulundu
ORA-01453: SET TRANSACTION, işlemin ilk deyimi olmalıdır
ORA-01454: sütun sayısal veri türüne dönüştürülemiyor
ORA-01455: sütunu dönüştürme, tamsayı veri türünü taşırır
ORA-01456: READ ONLY işlemi içinde ekleme/silme/güncelleme işlemi yapılamaz
ORA-01457: sütunu dünüştürme, ondalık veri türünü taşırır
ORA-01458: değişken karakter dizesi içinde geçersiz uzunluk
ORA-01459: değişken karakter dizesi için geçersiz uzunluk
ORA-01460: uygulanamayacak veya anlaşılamayan bir dönüştürme istendi
ORA-01461: yalnızca LONG sütunu içerisine ekleme için LONG değeri bağlanabilir
ORA-01462: 4000 karakterden uzun dize sabiti eklenemez
ORA-01463: sütunun veri türü, mevcut kısıtlamalar nedeniyle değiştirilemez
ORA-01464: tabloya veya görünüme döngüsel yetki verme (yetki vereni yetkilendirme)
ORA-01465: geçersiz onaltılı sayı
ORA-01466: veri okunamıyor - tablo tanımı değişti
ORA-01467: sıralama anahtarı çok uzun
ORA-01468: bir önerme sadece bir dış birleştirilmiş tabloya başvurabilir
ORA-01469: PRIOR arkasından sadece bir sütun adı gelebilir
ORA-01470: Liste içi tekrarlama, karışık operatörleri desteklemiyor
ORA-01471: nesne ile aynı ada sahip bir eşanlam yaratılamaz
ORA-01472: DISTINCT, GROUP BY, vs. olan görüntü üzerinde CONNECT BY kullanılamaz
ORA-01473: CONNECT BY yan tümcesinde alt sorgular olamaz
ORA-01474: CONNECT BY olmaksızın START WITH veya PRIOR bulunamaz
ORA-01475: bağlama değişkeni veri türünü değiştirmek için imleç yeniden çözümlenmeli
ORA-01476: bölen sıfıra eşittir
ORA-01477: kullanıcı veri alanı açıklayıcısı çok büyük
ORA-01478: dizi bağı hiçbir LONG sütun içeremez
ORA-01479: arabellek içindeki son karakter Boş değil
ORA-01480: STR bağlama değerinde sonraki boşluk eksik
ORA-01481: geçersiz sayı formatı modeli
ORA-01482: desteklenmeyen karakter kümesi
ORA-01483: DATE veya NUMBER bağlama değeri için geçersiz uzunluk
ORA-01484: diziler sadece PL/SQL deyimlerine bağlanabilir
ORA-01485: derleme bağlama uzunluğu yürütme bağlama uzunluğundan farklı
ORA-01486: dizi öğesinin boyutu çok büyük
ORA-01487: paketli ondalık sayı verilen arabellek için çok büyük
ORA-01488: girdi verilerinde geçersiz yarım bayt veya bayt
ORA-01489: dize bitiştirmenin sonucu çok uzun
ORA-01490: geçersiz ANALYZE komutu
ORA-01491: CASCADE seçeneği geçerli değil
ORA-01492: LIST seçeneği geçerli değil
ORA-01493: geçersiz SAMPLE büyüklüğü belirlendi
ORA-01494: geçersiz SIZE belirlendi
ORA-01495: belirlenen zincirleme satır tablosu bulunamadı
ORA-01496: belirlenen zincirleme satır tablosu formu yanlış
ORA-01497: ANALYZE CLUSTER için geçersiz seçenek
ORA-01498: blok kontrol hatası - izleme dosyasına bakın
ORA-01499: tablo/dizin çapraz başvuru hatası - izleme dosyasına bakın
ORA-01500: tarih/saati almada hata
ORA-01501: CREATE DATABASE başarısız
ORA-01502: dizin '.' veya bu dizinin bir parçası kullanılamaz bir durumda
ORA-01503: CREATE CONTROLFILE başarısız
ORA-01504: veritabanı adı '', db_name '' parametresiyle eşleşmiyor
ORA-01505: günlük dosyalarını eklemede hata
ORA-01506: eksik veya geçersiz veritabanı adı
ORA-01507: veritabanı kullanıma açılamadı
ORA-01508: veritabanını yaratılamaz; dosyasının . satırında hata
ORA-01509: belirtilen '' adı gerçekteki '' ile eşleşmiyor
ORA-01510: günlük dosyalarını silmede hata
ORA-01511: günlük/veri dosyalarını adlandırmada hata
ORA-01512: günlük dosyasını yeniden adlandırmada hata - yeni dosyası bulunamadı
ORA-01513: işletim sistemi tarafından geçersiz şu anki zaman döndürüldü
ORA-01514: günlük belirtiminde hata: böyle bir günlük yok
ORA-01515: günlük grubunu bırakmada hata: böyle bir günlük yok
ORA-01516: mevcut olmayan günlük dosyası, veri dosyası veya geçici dosya ""
ORA-01517: günlük üyesi: ''
ORA-01518: CREATE DATABASE birden fazla günlük dosyası belirtilmeli
ORA-01519: '' dosyasını işlerken satır yakınında hata
ORA-01520: eklenecek veri dosya sayısı () olan sınırı aşıyor
ORA-01521: veri dosyalarını eklemede hata
ORA-01522: yeniden adlandırılacak olan '' dosyası mevcut değil
ORA-01523: veri dosyası '' olarak yeniden adlandırılamaz - dosya zaten vertitabanının parçası
ORA-01524: veri dosyası '' olarak yaratılamaz - dosya zaten veritabanının parçası
ORA-01525: veri dosyalarını yeniden adlandırmada hata
ORA-01526: '' dosyasını açmada hata
ORA-01527: dosyayı okuma sırasında hata
ORA-01528: SQL deyimi işlenirken EOF
ORA-01529: '' dosyasını kapatmada hata
ORA-01530: bir veritabanı zaten an tarafından kullanıma açıldı
ORA-01531: bir veritabanı zaten an tarafından açıldı
ORA-01532: veritabanı yaratılamaz; an başka bir yerde başlatılıyor
ORA-01533: '' dosyası yeniden adlandırılamaz; dosya tablo alanına ait değil
ORA-01534: '' geri alma segmenti mevcut değil
ORA-01535: '' geri alma segmenti zaten mevcut
ORA-01536: tablo '' için alan kotası aşıldı
ORA-01537: '' dosyası eklenemez - dosya zaten veritabanının parçası
ORA-01538: herhangi bir geri alma segmenti elde edilemedi
ORA-01539: '' tablo alanı çevrimiçi değil
ORA-01540: '' tablo alanı çevrimdışı değil
ORA-01541: sistem tablo alanı çevrimdışı yapılamaz; gerekiyorsa kapatın
ORA-01542: '' tablo alanı çevrimdışı, içinde alan ayrılamaz
ORA-01543: ' tablo alanı zaten mevcut
ORA-01544: sistem geri alma segmenti bırakılamaz
ORA-01545: belirlenen '' geri alma segmenti kullanılamaz
ORA-01546: tablo alanı etkin '' geri alma segmentini içeriyor
ORA-01547: uyarı: RECOVER başarılı, ancak OPEN RESETLOGS aşağıdaki hatayı verecek
ORA-01548: etkin '' geri alma segmenti bulundu, tablo alanını bırakmayı sonlandırın
ORA-01549: tablo alanı boş değil, INCLUDING CONTENTS seçeneğini kullanın
ORA-01550: sistem tablo alanı bırakılamaz
ORA-01551: genişletilmiş geri alma segmenti, iliştirilmiş bloklar serbest bırakıldı
ORA-01552: sisteme ait olmayan '' tablo alanı için sistem geri alma segmenti kullanılamaz
ORA-01553: MAXEXTENTS, şu anda ayrılmış olan alandan daha küçük olmamalı
ORA-01554: işlem tablolarında işlem yarıkları tükendi
ORA-01555: kesit alma çok eski: numaralı geri alma segmenti (adı "") çok küçük
ORA-01556: geri alma segmenti için MINEXTENTS 1'den büyük olmalıdır
ORA-01557: geri alma segmenti alanları en az blok olmalı
ORA-01558: geri alma segmentinde işlem kimlikleri tükendi
ORA-01559: geri alma segmenti için MAXEXTENTS değeri 1'den büyük olmalıdır
ORA-01560: LIKE deseni kısmi veya geçersiz karakter içeriyor
ORA-01561: belirlenen tablo alanındaki tüm nesneler kaldırılamadı
ORA-01562: geri alma segment sayısı genişletilemedi
ORA-01563: geri alma segmenti PUBLIC'tir, PUBLIC anahtarını kullanılmalıdır
ORA-01564: geri alma segmenti PUBLIC değildir
ORA-01565: '' dosyasını tanımlamada hata
ORA-01566: dosya ALTER DATABASE içinde birden fazla kez belirtildi
ORA-01567: günlüğü bırakıldığında (thread ) anı için 2 günlük dosyasından az dosya kalmasına neden olur
ORA-01568: PUBLIC üzerinde alan kotası konulamaz
ORA-01569: veri dosyası sistem sözlük tabloları için çok küçük
ORA-01570: MINEXTENTS şu anda ayrılmış olan alandan büyük olmamalıdır
ORA-01571: tekrarlama sürümü , ORACLE sürümü ile uyumsuz
ORA-01572: '' geri alma segmenti çevrimiçi hale getirilemedi, alan aşıldı
ORA-01573: an kapatılıyor, başka değişiklik yapılamaz
ORA-01574: aynı zamanda geçen işlerin maksimum sayısı aşıldı
ORA-01575: alan yönetimi kaynağı için beklenirken zaman aşımı
ORA-01576: anı etkin değil
ORA-01577: '' günlük dosyası eklenemez - dosya zaten veritabanının parçası
ORA-01578: ORACLE veri bloğu bozulmuş (dosya no , blok no )
ORA-01579: kurtarma sırasında yazma hatası oluştu
ORA-01580: kontrol yedek dosyasını yaratmada hata
ORA-01581: ayrılmakta olan geri alma segmentinin () yeni kapsamını () kullanma denemesi
ORA-01582: kontrol dosyası yedekleme için açılamıyor
ORA-01583: yedeklenecek kontrol dosyasının blok boyutu alınamıyor
ORA-01584: yedeklenecek kontrol dosyasının dosya boyutu alınamıyor
ORA-01585: yedek dosyasını tanımada hata
ORA-01586: veritabanı EXCLUSIVE olarak kullanıma açılmalı ve bu işlem için açık olmamalı
ORA-01587: kontrol dosyası yedek dosya kopyalama sırasında hata
ORA-01588: veritabanı açma için RESETLOGS seçeneği kullanılmalı
ORA-01589: veritabanı açma için RESETLOGS veya NORESETLOGS seçeneği kullanılmalı
ORA-01590: segment serbest listesi sayısı () maksimum değeri () aşıyor
ORA-01591: kilit belirsiz dağıtılmış işlemi tarafından tutuluyor
ORA-01592: Sürüm 7 () geri alma segmentini Oracle 8 formatına dönüştürmede hata
ORA-01593: geri alma segmenti eniyi boyutu ( blok) hesaplanan ilk boyuttan ( blok) küçük
ORA-01594: serbest bırakılmakta olan geri alma segmenti () kapsamı () içine sarma denemesi
ORA-01595: alanı () (() yapılanma segmentinin) serbest bırakmada hata
ORA-01596: parametresinde sistem belirtilemez
ORA-01597: sistem geri alma segmenti çevrimiçi veya çevrimdışı olarak değiştirilemez
ORA-01598: '' geri alma segmenti çevrimiçi değil
ORA-01599: geri alma segmenti () sahip olmayı başaramadı, önbellek alanı dolu
ORA-01600: en fazla bir ("" yan tümcesinde, "" içinde)
ORA-01601: "" yan tümcesinde ( içinde) geçersiz aralık boyutu
ORA-01603: "" yan tümcesinde ( içinde) geçersiz gruplandırma boyutu
ORA-01604: "" yan tümcesinde ( içinde) geçersiz sayı aralığı
ORA-01605: "" tümcesinde ( içinde) eksik sayılar
ORA-01606: gc_files_to_locks kullanıma açılmış diğer bir anla aynı değil
ORA-01607: belirlenen ana günlük dosyası eklenemiyor
ORA-01608: geri alma segmenti '' çevrimiçi yapılamaz, statüsü: ()
ORA-01609: günlüğü, thread için geçerli günlüktür - üyeler bırakılamaz
ORA-01610: BACKUP CONTROLFILE seçeneği kullanılarak kurtarma yapılmalıdır
ORA-01611: thread numarası geçersizdir - 1 ile arasında olmalıdır
ORA-01612: (thread ) anı zaten etkin
ORA-01613: (thread ) anında sadece günlük var - etkinleştirmek içlin en az 2 günlük gereklidir.
ORA-01614: (thread ) anı meşgul - etkinleştirilemez
ORA-01615: (thread ) anı kullanıma açıldı - devre dışı bırakılamaz
ORA-01616: (thread ) anı açık - devre dışı bırak
ORA-01617: kullanıma açılamaz: geçerli bir thread numarası değildir
ORA-01618: tekrarlama thread'i etkin değil - kullanıma açılamaz
ORA-01619: thread başka bir an tarafından kuruldu
ORA-01620: yüklemek için genel thread yok
ORA-01621: eğer veritabanı açık değilse geçerli günlüğün üyesi yeniden adlandırılamaz
ORA-01622: thread numarası belirtilmelidir - öndeğer belirgin değil
ORA-01623: günlüğü (thread ) anı için geçerli günlük- bırakılamıyor
ORA-01624: günlüğü, (thread ) anının çökme durumunda kurtarılması için gerekli
ORA-01625: geri alma segmenti '' bu ana ait değil
ORA-01626: geri alma segmenti numarası '' daha fazla işlem işleyemez
ORA-01627: geri alma segment numarası '' çevrimiçi değil
ORA-01628: maksimum alan sayısına () ulaşıldı ( geri alma segmenti için)
ORA-01629: tablo alanı için geri alma kayıtlarında maksimum kayıt sayısına () ulaşıldı
ORA-01630: maksimum alan sayısına () ulaşıldı ( tablo alanı içindeki geçici segment içinde)
ORA-01631: maksimum alan sayısına () ulaşıldı (. tablosu içinde)
ORA-01632: maksimum alan sayısına () ulaşıldı (. dizini içinde)
ORA-01633: bu işlem için Gerçek Uygulama Kümeleri Seçeneği gerekli
ORA-01634: geri alma segmenti '' çevrimdışı olmak üzere
ORA-01635: belirtilen numaralı geri alma segmenti mevcut değil
ORA-01636: geri alma segmenti '' zaten çevrimiçi
ORA-01637: geri alma segmenti '' başka bir an tarafından kullanılıyor (no )
ORA-01638: parametresi ORACLE sürümünün küme veritabanını kullanıma açmasına izin vermiyor
ORA-01639: anına atanmış bir thread yok
ORA-01640: etkin işlemler varken tablo alanı salt okunur yapılamaz
ORA-01641: '' tablo alanı çevrimiçi değil - veri dosyası eklenemez
ORA-01642: salt okunur '' tablo alanı için yedeklemeyi başlatma gerekmez
ORA-01643: sistem tablo alanı salt okunur yapılamaz
ORA-01644: '' tablo alanı zaten salt okunur
ORA-01645: bir önceki okuma yazma girişimi yarım kalmış
ORA-01646: '' tablo alanı salt okunur değil - okuma yazma yapılamaz
ORA-01647: '' tablo alanı salt okunur, içerisinde alan ayrılamaz
ORA-01648: günlüğü, devre dışı bırakılmış (thread ) anına ait geçerli günlük
ORA-01649: yedekleme kontrol dosyasıyla işleme izin verilmez
ORA-01650: geri alma segmenti kadar tablo alanında genişletilemiyor
ORA-01651: kaydetme geri alma segmenti kadar tablo alanında genişletilemiyor
ORA-01652: geçici segment kadar tablo alanında genişletilemiyor
ORA-01653: . tablosu kadar tablo alanında genişletilemiyor
ORA-01654: . dizini ile tablo alanı içinde genişletemez
ORA-01655: . kümesi kadar tablo alanında genişletilemiyor
ORA-01656: maksimum alan sayısına () . kümesi içinde ulaşıldı
ORA-01657: geçersiz SHRINK seçeneği değeri
ORA-01658: INITIAL alanı, tablo alanı içindeki segment için yaratılamıyor
ORA-01659: miktarından fazla MINEXTENTS tablo alanında ayrılamıyor
ORA-01660: tablo alanı '' zaten kalıcı
ORA-01661: tablo alanı '' zaten geçici
ORA-01662: tablo alanı '' boş değil ve geçici yapılamaz
ORA-01663: '' tablo alanının içeriği sürekli değişiyor
ORA-01664: Sıralama Segmentini genişleten hareket durdu
ORA-01665: kontrol dosyası beklemede bir kontrol dosyası değil
ORA-01666: kontrol dosyası beklemede bir veritabanına ait

Kategori Oracle
You are here Kategoriler ORACLE Tarihe göre etiket öğelerini görüntüle: